Witajcie! Jestem jedyną dziewczynką w rodzeństwie i to zawsze ja muszę ratować braci z kłopotów. Co oni by beze mnie zrobili?

Cześć dzieciaki! Jestem najstarszy i to ja tu rządzę! Lubię nowe przygody i nie znoszę nudy.

Hej! Jestem najmłodszy i zawsze mogę liczyć na moje rodzeństwo, gdyż często wpadam w tarapaty.

Imię i nazwisko uczestnika/opiekuna (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Jeśli uczestnikiem jest dziecko, Imię i wiek dziecka

Organizatorem Konkursu „IMIĘ DLA PISKLAKÓW” i administratorem danych osobowych jest Sfinks Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie 05-500, ul. Świętojańska 5A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016481, NIP 7251752913, REGON 472247798, kapitał zakładowy 30.666.180,00 zł wpłacony w całości (dalej „Organizator”).

Potwierdzam, że znam treść Regulaminu Konkursu i akceptuję jego postanowienia.
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych moich jako Uczestnika Konkursu lub moich i dziecka będącego Uczestnikiem Konkursu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28) przez administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Oświadczam, iż powyższe dane przekazuję Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie dobrowolnie oraz że zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Sfinks Polska S.A. i Grupę Sfinks Polska w celach marketingowych Sfinks Polska S.A. i Grupy Sfinks Polska.